DIN FRIHET OCH DITT ANSVAR

Allemansrätten

Du som rör dig i ute naturen kan använda dig av av allemansrätten – den unika möjligheten som alla har och som innebär att man kan röra sig fritt i skog och mark. Allemansrätten för samtidigt med sig ett ansvar och hänsynstagande mot djurlivet, markägare och andra besökare. Här följer regler hämtade från Naturvårdsverkets hemsida, information som berör dig som gästar Idö:

Organiserat friluftsliv

Äventyrsturism och annat organiserat friluftsliv är möjligt tack vare allemansrätten. Men organisationer och företag har ingen kollektiv allemansrätt. Allemansrätten är knuten till den enskilde individen. Samordnade aktiviteter i Idö Skärgårdslivs regi genomförs enligt de lagar och riktlinjer som råder.

Vandring

Du kan gå nästan överallt i naturen. Men det finns vissa undantag för att inte störa eller förstöra. Du får till exempel inte vistas på annans tomt eller gå över planteringar. På Idö räknas husen med tomter vid Idö by samt husen på Idös östra som privata tomter, vilket alltså innebär tillträdesförbud innanför tomtgränsen runt huset.

Jakt och fiske

Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten. Men allemansrätten har ändå stor betydelse för både jakten och fritidsfisket, eftersom de hör till våra vanligaste fritidsaktiviteter. På Idö gäller fritt fiske för handfiskeredskap, det vill säga endast med spö. Fiskearrendet som tillåter fiske med nät arrenderas av fiskare på Händelöp. Jakträtten på Idö ägs av Idös markägare.

Plocka blommor, bär, svamp…

Du får fritt plocka blommor, bär och svamp i naturen. Men var uppmärksam på att vissa växter är fridlysta och därför inte får plockas. Kunskapsinhämtning om vad som är otillåtet att plocka ligger på individens ansvar.

Hundar i naturen

Hundar får självklart följa med ut i naturen. Men för att skydda djurlivet är kraven på hundägarna stora. Du har som hundägare 100 % ansvar för din hund. På Idö, särskilt under våren och sommaren, tar vi extra hänsyn till häckande fåglar och fåglar med ungar som träffas på intill vattenbrynet, i stort sett runt hela ön.

Eldning

Du får göra upp eld i naturen under säkra förhållanden. Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv, men den skapar också oro bland markägare eftersom skog för stora värden brinner upp varje år på grund av slarv med lägereldar. Kunskapsinhämtning om vad som är lämpligt vid eldning eller när eldningsförbud råder ligger på individens ansvar.

Tältning

Du får tälta något enstaka dygn i naturen, men tänk på att inte störa markägare eller skada naturen.

Förtöjning och bad

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Och kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land. Inte störa – inte förstöra! På Idö är det tillåtet att bada i stort sett överallt. Skyltning finns dock till de finaste badplatserna vid Idösund, Norra Bockholmen och vid den lilla sandstranden lämplig för barn, vid Idö Handelsbod & Kafé.

Stängsel och skyltar

Grunden i allemansrätten är att du har rätt att vistas i naturen oberoende av vem som äger marken. En markägare får därför inte sätta upp stängsel för att utestänga människor från mark där allemansrätten gäller. Vad gäller husen med tomter i Idö by och på Idös östra sida, räknas det som privata tomter vilka, till skillnad från privat mark, är förbjudna för allmänheten att vistas inom.

Idös ängar